"ועתה כתבו לכם את השירה הזו"   

וזאת לתעודה

מרדכי משה

ביד ה"ה

על הזכות להיות חלק בכתיבת ספר התורה בקדושה ובטהרה שיכנס אי"ה ברוב פאר והדר לכותל המערבי שריד בית מקדשנו

להצלחת עם ישראל

:אותיות

מרדכי משה

8

סך:

יה"ר שזכות ספר התורה תגן בעדכם, וברכת ה' תשרה במעשי ידיכם, ויתמלאו כל משאלות לבכם לטובה, בבריאות שמחה ואושר, בכל מכל כל, אכי"ר.