"ועתה כתבו לכם את השירה הזו"   

וזאת לתעודה

ביד ה"ה

על הזכות להיות חלק בכתיבת ספר התורה בקדושה ובטהרה שיכנס אי"ה ברוב פאר והדר לכותל המערבי שריד בית מקדשנו

להצלחת עם ישראל

:אותיות

דניאל

5

סך:

יה"ר שזכות ספר התורה תגן בעדכם, וברכת ה' תשרה במעשי ידיכם, ויתמלאו כל משאלות לבכם לטובה, בבריאות שמחה ואושר, בכל מכל כל, אכי"ר.